Liczba odwiedzin strony: 43440 Osób na stronie: 1
 

Tomasz Prokopiuk 
Kancelaria radcy prawnego

 
Dziennik Ustaw 2010 Nr 109 poz. 716 - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: §   1.  W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 156, poz. 1116, z 2007 r. Nr 120, poz. 824, z 2008 r. Nr 17, poz. 106 oraz z 2009 r. Nr 21, poz. 114) w § 2:   1)   po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: "10a)  wykonujących pracę w związku z wydarzeniami sportowymi rangi międzynarodowej, skierowanych przez odpowiednią międzynarodową organizację sportową;";   2)   pkt 26a otrzymuje brzmienie: "26a)  będących absolwentami polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutach naukowo-badawczych działających na podstawie przepisów o jednostkach badawczo-rozwojowych;". §   2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ______ 1)    Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598). 2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33,...
Monitor Polski 2009 Nr 68 poz. 888 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kp 4/09
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 14 października 2009 r. sygn. akt Kp 4/09 (M.P. z dnia 26 października 2009 r.) Trybunał Konstytucyjny w składzie: Janusz Niemcewicz - przewodniczący, Stanisław Biernat, Zbigniew Cieślak, Maria Gintowt-Jankowicz, Mirosław Granat, Marian Grzybowski, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Marek Kotlinowski, Teresa Liszcz, Ewa Łętowska - sprawozdawca, Marek Mazurkiewicz, Andrzej Rzepliński, Mirosław Wyrzykowski, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 14 października 2009 r., wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złożonego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności:   1)   ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw z art. 2 w związku z art. 7 i art. 186 ust. 1 Konstytucji,   2)   art. 1 pkt 10 ustawy powołanej w punkcie 1, w części dodawanego do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.) art. 140al ust. 1-3, w zakresie, w jakim w związku z art. 130 ustawy - Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu nadawanym ustawą powołaną w punkcie 1, dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn sankcji administracyjnej (kary pieniężnej) oraz systemu punktowego karania kierowców dopuszczających się naruszeń przepisów ruchu drogowego, z art. 2 Konstytucji,   3)   art. 1 pkt 10 ustawy powołanej w punkcie 1, w części dodawanego do ustawy - Prawo o ruchu drogowym art. 140an, w zakresie, w jakim nadając decyzji administracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej rygor natychmiastowej wykonalności, nie określa, czy i w jakim zakresie służy od niej odwołanie, z art. 2 Konstytucji,   4)   art. 1 pkt 10 ustawy powołanej w punkcie 1, w części dodawanego do ustawy - Prawo o ruchu...
KRS 0000359213 - STOWARZYSZENIE POLISH FREESTYLE FORGE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE POLISH FREESTYLE FORGE STOWARZYSZENIE 2010-06-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
IKARA 183/POK. 1026 42-221 CZĘSTOCHOWA M. CZĘSTOCHOWA M. CZĘSTOCHOWA ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000359213
KRS 0000359212 - SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GOL-PEK
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GOL-PEK SPÓŁDZIELNIA 2010-06-23 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WOLNOŚCI 51 63-200 GOLINA JAROCIN JAROCIŃSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
617-219-12-71 301467096 0000359212
KRS 0000359211 - INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. S.A. 2010-06-21 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
STRZELCÓW 7 68-200 ŻARY ŻARY ŻARSKI LUBUSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000359211
KRS 0000359210 - HIRUNDO SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
HIRUNDO SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-06-21 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
1 MAJA 9 43-300 BIELSKO-BIAŁA M. BIELSKO-BIAŁA M. BIELSKO-BIAŁA ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000359210
KRS 0000359209 - PAGWA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PAGWA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-07-02 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
TOPOLOWA 2 62-090 BYTKOWO ROKIETNICA POZNAŃSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000359209
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone radca prawny Gorzów Wielkopolski HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Tomasz Prokopiuk Kancelaria radcy prawnego
adwokat lubuskienotariusz lubuskiekomornik lubuskiesyndyk lubuskieuczelnia prawnicza lubuskieprawnik lubuskieprawnikReklama